Centrum akupunktúry

Centrum akupunktúry AKUPUNKTUM je pokračovaním 10 ročnej tradície akupunktúrnej liečby v akupunktúrnej ambulancii Močenok ( l 2002-2011), kde bola v spolupráci s Centrom akupunktúry v Bratislave, jediným akreditovaným centrom akupunktúry na Slovensku , rozpracovaná metodika akupunktúrneho vyšetrenia pacientov novým , veľmi účinným spôsobom. Vychádza z z podrobnej  akupnktúrnej diagnostiky paceinta, na základe ,ktorej je  indikovaná individuálna liečba . Tak je to zakotvené aj v koncepcii odboru akupunktúry ,ktorý je t.č. špecializačným odborom na Slovensku.

Počas existencie ambulancie  boli vyvinuté a vyvíjaú sa nové  metodiky diagnostiky a liečby,ktoré našli široké uplatnenie v praxi.Podstatnou šúčasťou je vedecko výskumná činnosť, ktorej výsledkom je množstvo vedeckých článkov  stématikami  diagnostiky a liečby v akupunktúre:

1. Mochnáč T., MD. Lebo moje myšlienky  nie sú  vaše myšlienky a vaše cesty   ne sú mojimi cestami...( Iz 55, 8). Kvalita života a zdravia. Zborník príspevkov IV. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou 24.-25. október 2008, Prešov, vydanie 2009,s.179-184, ISBN  978-80-89271-65-8, EAN 9788089271658

2. Mochnáč T., MD. Akupunktúra v chirurgii unguis incarnatus. Acupuncture in surgery of  ingrown toenail. Acupunctura  Bohemo Slovaca, informačný a odborný bulletin, ČLAS  ČLS a SA  OZ SLS ročník  14, číslo 2/2008, s. 2-5

3. Mochnáč T., MD. Systémový prístup v ovplyvnení zdravia pomocou laseropunktúry.

Globalizácia a kvalita života a zdravia. Zborník príspevkov V. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou 23.-24. október 2009 , Prešov, EQUILIBRIA s.r.o. Košice  2010,s.230-234, ISBN  978-80-89284-66-5, EAN 9788089284665

4. Mochnáč T. MD. Systémová elektrodiagnostika pacientov s onkologickými cohoreniami prsníkov. MAMMO TREND-D´2009, V. pracovné stretnutie  mammológov s medzinárodnou účasťou 18.-19.6.2009, Recenzovaný zborník  vedeckých prác  s. 97-98

ISBN  978-80-8075-400-6, EAN  9788080754006

5. Mochnáč T. MD, Meridiánový blok. Zborník XIV. lekárskeho kongresu naturálnej medicíny ,24.-25. september 2010, s. 38-42, ISBM 978-80-970500-0-9, EAN 9788097050009

6. Mochnáč T. MD. Systémový prístup v diagnostike a liečbe  obliterujúcich  ochorení dolných končatín. Zborník XIV. lekárskeho kongresu naturálnej  medicíny ,24.-25. september 2010, s. 65-70, ISBM 978-80-970500-0-9, EAN 9788097050009

7. Mochnáč T., MD. Liečba somatických práznakov laseroakupunktúrou na úrovni meridiánovho bloku v energo-informačnej rovine. Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií. Zborník príspevkov VI. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou 22.-23. október 2010 , Prešov, EQUILIBRIA s.r.o. Košice  2011,s.285-292, ISBN  978-80-89464-06-7, EAN 9788089464067

8. Mochnáč T. MD. Elektrodiagnostické režimy  pri vyšetreniach prsníkov. Mammo TREND-D´2011, VII. medzinárodná  pracovná  konferencia mammológov, Zborník  príspevkov s. 97-98, ISBN  978-80-8075-490-7, EAN  9788080754907

9. Mochnáč T., MD BRR ( Akupunktúra rezonančným pozadím elektromagnetického žiarenia )- pilotná štúdia. Zborník abstraktov  z XV. Lekárskeho kongresu naturálnej medicíny s.37-39/79, ISVB 978-80-970500-1-6, EAN 9788097050016

Postupom času sme k bežným diagnostickým   posstupom  ako sú vyšetrenie pulzu, jazyka, zaviedli  aj moderné diagnostikcé postpuy. Základom je taktilný test (TST taktilný Solárov test )  rôznych mikrosystémov  organizmu, ktorých škála sa neustále rozširuje. Inštrumentárne vyšetrenie IDS-M( Impedance Data System -M ) je ďalším vyšetrením , ktoré sa zameriava na  meranie elektrickej kožnej impedancie  v mieste projekcie  rôznych systémov  akupunktúrnych bodov  proijikujúcich sa na  povrch kože . Vytvára sa tak obraz energo -interkačného systému človeka - akupunktúrna diagnóza - na základe ktorej vieme liečiť.  Tento diagnostický systém je súčasťou rozšíreného  diagnostického systému BI-DS-M ( Breast Impedance Data System -M )  vyvinutého s cieľom diagnostiky onkologických ochorení prsníkov a bol aj témou dizertačnej obhajoby.  Spôsob liečby,ktorý určuje práve táto diagnostika, je tak  individuálne zacielený . Rozpraacovali sme  rôzne spôsoby fyzikálneho  pôsobenia  v mieste projekcie akupunktúranch bodocv. Nie je to už len klasická akupnktúrnaihla, ale aj laseroakupunktúra,  kryopunktúra, farmacopunktúra, a najnovšie, vnútri nosová laseroakupunktúra a  akupunktúra rezonančným pozadím  elektromagnetického žiarenia, čo sú nebolestivé  metodiky a sú vhodné  pre pacientov,ktorí majú strach z invazívneho zásahu. Je vhodný pre detských pacientov .  Celý tento repertoár diagnostických a liečebných postupov tak umžňuje  diagnostikovať a liečiť pacientov so zmenami  v kardiovaskulárnom, nervovom, pohybovom,  tráviacom, hormonálnom  systéme, riešiť mnohé stavy v psycho-regulačnej rovine. Prednosťou  je  aj možnosť diagnostikovať  pacientov s onkologickými ochoreniami prsníkov a možnosť akupunktúrnej  prípravy  paciientov pred operačnými zákrokmi.