Fotogaléria
Kontakt

MUDr. Teodor Mochnáč
Pod vinohradmi 14A
949 01 Nitra

tel.: 031 775 3330
mobil: 0903 927 170

e-mail: tmochnac@akupunktum.skTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
tmochnac.akupunktura@gmail.com

LEBO MOJE MYŠLIENKY NIE SÚ VAŠE MYŠLIENKY A VAŠE CESTY NIE SÚ MOJIMI CESTAMI ... ( IZ 55, 8 ) Kvalit

 LEBO MOJE MYŠLIENKY NIE SÚ VAŠE MYŠLIENKY A VAŠE CESTY NIE SÚ
MOJIMI CESTAMI ... ( IZ 55, 8 )

Mochnáč T., MD

LEBO MOJE MYŠLIENKY NIE SÚ VAŠE MYŠLIENKY A VAŠE CESTY NIE SÚ

MOJIMI CESTAMI ... ( IZ 55, 8 )

Kvalita života a zdravia. Zborník príspevkov IV. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou 24.-25. október 2008, Prešov, vydanie 2009,s.179-184, ISBN 978-80-89271-65-8, EAN 9788089271658

CZS Duslo a.s. Šaľa, chirurgická ambulancia
ZS Močenok, akupunktúrna ambulancia
Úvod
J.D.Miller (1)Ludský mozog, presnejšie CNS (centrálna nervová sústava) sa vyvinul asi
pred 40000 rokmi. Dodnes sa v podstatnej miere nezmenil (inak by sme hovorili o novom
druhu). Tak, ako každý biologický mozog, aj CNS človeka tvorí neurónová sieť schopná
rôznou rýchlosťou a frekvenciou prenášať nervové vzruchy.
Je mozog, bio-morfologickým substrátom psychiky ?
Neurobiologické výskumy činnosti mozgu sa blížia k úrovni veľkosti elementárnych
častíc hmoty, na ktorej sa dajú predpovedať kvantové efekty. Všetky prejavy psychických
procesov sa prejavujú prostredníctvom činnosti mozgu , ale nebolo by správne tvrdiť, že
psychické procesy sú umiestnené v jeho tkanivách. Podľa V. Zikmunda (2) psychiku
akademická medicína poníma v zásade ako súbor niekoľkých základných funkcií mozgu :
vnímania, pozornosti, pamäti, reči, inteligencie, emócií, vedomia, ktoré vzájomne od seba
nemôžeme oddeliť.
Prejavujú súčastne a majú svoje vyjadrenie napríklad v aktivite určitých mozgových
oblastí. Rovnováha týchto funkcií - dejov vlastne určuje kvalitu života jedinca, tak ako si ju
uvedomuje, ako myslí .
Myslenie je psychický proces sprostredkovaný a zovšeobecňujúci spôsob poznávania,
ktorý vedie k poznaniu podstatných, všeobecných vlastností predmetov a javov a súvislostí
medzi nimi“. Vychádza síce zo zmyslového poznávania, ale ďaleko prekračuje jeho
hranice a v konečnom dôsledku ovplyvňuje konanie a postoje človeka.
Pre potreby skúmania týchto javov boli vytvorené rôzne postupy, tak aby
charakterizovali jedinca v jeho vzťahoch k okoliu a k sebe, k jeho somatickým prejavom.
Z akupunktúrneho hľadiska je psycho-regulatívna rovina súčasťou systému, ktorý
skúmame komplexne.V odbore akupunktúra je rozpracovaná neinštrumentálna a
inštrumentálna metodika, pomocou ktorých môžeme tieto deje študovať, štatisticky
vyhodnotiť. Z hľadiska akupunktúry chápeme organizmus ako viac úrovňový systém
kvantových procesov, v ktorom v samotnej diagnostike vydeľujeme tri základné roviny,
vzájomne sa ovplyvňujúce. Bio-morfologickú, energo-informačnú, psycho-regulačnú. Tieto
roviny sú však vzájomne závislé a na základe zmien na jednotlivých úrovniach sa dajú
predpokladať zmeny v iných rovinách.
Kvalita myslenia sa preto prejaví na našej kvalite somatiky a energo-informačných dejov,
ale je spätne ovplyvňovaná kvalitou v iných rovinách. Je veľmi individuálna, dá sa
diagnostikovať a terapeuticky ovplyvniť, analyzovať, sledovať aj mechanizmus
terapeutického pôsobenia. Procesy, ktoré sa odohrávajú v jednotlivých rovinách sa
uskutočňujú v dynamike piatich funkčných komplexov, elementov, ktoré označujeme
pod kódovým označením DREVO, OHEŇ, ZEM, KOV , VODA. Každý funkčný
komplex, element, predstavuje mnoho úrovňovú charakteristiku zahrňujúcu množstvo
subsystémov fungujúcich na základe spoločnej funkčnej charakteristiky.
Fyziologická funkcia jednotlivých funkčných komplexov, elementov, v psychoregulatívnej
rovine predstavuje okruhy myšlienkových funkcií v elemente DREVO
rozhodnosť v konaní, prispôsobilosť, motivácia, v elemente OHEŇ schopnosť selektovať
priority činnosti, schopnosti poradiť si s protikladmi., v elemente ZEM ulpievanie nápadov a
schopnosť osvojovať si nové myšlienky, v elemente KOV schopnosť vývoja, odpúšťať,
nemať pocit viny, neprivlastňovať si niekoho, v elemente VODA sila vôle, ambície a elán,
materiálne bytie, vnímanie udalostí a zakotvenie ich v čase.
V rámci normálneho, harmonického, fungovania sa uplatňujú procesové kvantové vzťahy
funkčných komplexov DREVA, OHŇA, ZEME, KOVU a VODY v každej rovine a v každom
subsystéme v organizme. Vo vzájomných vzťahoch sa uplatňujú mechanizmus kreácie (
tvorby), ktorý definujeme ako vzťah v smere hodinových ručičiek medzi každým druhým
funkčným komplexom. Mechanizmus kontroly ( ovládania) definujeme ako vzťah medzi
každým druhým funkčným komplexom pentagramu v smere hodinových ručičiek, vzťah
degradácie (potláčania), medzi každým druhým funkčným komplexom v smere hodinových
ručičiek ale vo zvýšenej intenzite a vzťah deštrukcie( ponižovania) jednotlivých subsystémov
medzi každým druhým funkčným komplexom ale proti smeru hodinových ručičiek.

Cieľ práce
1. Poukázať na vplyv myslenia pacienta na jeho somatické prejavy
2. Poukázať na možnosti diagnostiky a terapie v psycho-regulatívnej rovine
Materiál a metódy
V kazuistike u dvoch pacientiek poukazujeme na vplyv problémov v psycho-regulačnej
rovine na somatické prejavy. Pacientky štandartne vyšetrené. Odobratá osobná, sociálna
anamnéza, zhodnotená objektívna somatická a psychologická symptomatika. Urobené
akupunktúrne vyšetrenie pozostávajúce z taktilného Solárovho testu (TST) 5 mikrosystémov
tela (3 ) a diagnostického algoritmu komplexných akupunktúrnych dráh (4)
a na jeho základe stanovená akupunktúrna diagnostická charakteristika pacienta :
1. Na základe TST vyšetrovaných subsystémov je určená ich príslušnosť k
jednotlivým funkčným komplexom DREVO, OHEŇ, ZEM, KOV ,
VODA.
2. Určená príslušnosť vybratých akupunktúrnych bodov, za účelom terapie, k
jednotlivým funkčným komplexom.
3 .Táto diagnostická analýza overená terapeutickým efektom na základe
objektívnej symptomatiky u pacienta a opakovaným diagnostickým TST
vyšetrením.
1. Kazuistika
38 ročná pacientka
Anamnéza: Jazva po operácii AE, po operácii ľ. prsníka pre dermatofibrom. Pac. si
sťažuje na pálenie v okolí konečníka, niekoľko mesiacov, bežná lokálna liečba neúspešná. Z
psychického hľadiska je ustráchaná, neistá. Dlho nemôže otehotnieť, ale ju to trápi, hoci má
oporu v najbližších a nikto jej to nevytýka.
Základným somatickým prejavom je perianálnej dermatitída. Vyšetrenie per rectum bez
fissury a haemorrhoidov. V coccygorektálnom mikrosystéme ( CRM ) (5) vykazuje poruchu
typu 11 vo funkčnom komplexe VODA.
Pri akupunktúrnom vyšetrení počas dvoch sedení zistená aktuálne porucha v rotačnom
mikrosystéme tváre( RTV) na úrovni funkčného komplexu KOVU v 1. sedení ( RTV 3) a v
2. sedení na rovni funkčného komplexu ZEME ( RTV 2). Vyšetrenie diagnostického
algoritmu komplexných dráh potvrdzuje správnosť plánovanej aplikovanej liečby v 1. sedení
bod LP4 ( ZEM- KOV ) a v 2. sedení bod VU62 ( VODA-OHEŇ),
Objektívne akupunktúrne vyšetrenie poukazuje na súvislosti obtiaží vo funkčných
komplexoch VODY a KOVU.
Po opakovanom akupunktúrnom ošetrení a metodikou procesuálneho výkladu
dochádza k ústupu emócií strachu aj perianálnej dermatitídy. Terapeutický výsledok potvrdil
uvádzanú analýzu.
2. Kazuistika
31 ročná pacientka
Anamnéza: Angina typu A, pyelonephritis l.dx. pred 8 rokmi, nepravidelná menštruácia
užíva hormonálnu antikoncepciu, v minulosti 4 roky čiastočná nepriechodnosť vajcovodov.
Pôrody 2x. Asi 1 rok udáva obtiaže, nechutenstvo, bolesti žalúdka . Zistené gastritis a
pancreatitis, užíva kreon, ganaton, udáva zvýšenú črevnú peristaltiku a škŕkanie čriev,
padanie vlasov, nespavosť a intermitentné objavovanie sa hnačiek 4-5 x denne.
Z psychického hľadiska – potreba vyriešenia troch priorít starostlivosti o deti
pracovné povinnosti a viacročné štúdiu angličtiny. Zanedbanie povinností
starostlivosti o deti.
Pri akupunktúrnom vyšetrení počas troch sedení zistená aktuálne porucha v rotačnom
mikrosystéme tváre( RTV) na úrovni funkčného komplexu ZEME v 1. sedení ( RTV 2), v 2.
sedení na rovni funkčného komplexu KOVU ( RTV 3) a pri 3. sedení na úrovni funkčného
komplexu KOVU. Vyšetrenie diagnostického algoritmu komplexných dráh potvrdzuje
správnosť plánovanej aplikovanej liečby v 1. sedení bod RE6 ( OHEŇ-VODA ), v 2. sedení
bod TC5 ( DREVO-DREVO) a v 3. sedení VF 41 ( KOV-ZEM).
Objektívne akupunktúrne vyšetrenie poukazuje na súvislosti s obtiažami v regulačnom
celku ZEME a KOVU.
Terapeutické zákroky po diagnostike taktilným testom nám ukazujú na mechanizmy, ktoré sú
zamerané na úpravu funkčného komplexu KOVU. Diagnostiky podľa diagnostického
algoritmu komplexných dráh RE6 (OHEŇ), TC5(DREVO), VF 41(KOV) je mechanizmus
ich funkcie kreačný(zrodu) , degradačný ( potláčanie) zameraný na úpravu funkčného
komplexu ZEME a potom KOVU. Ústup gastritídy, diarhoe potvrdzuje uvádzanú analýzu.
Rady na zmenu postojov( vylúčenie hormonálnej antikoncepcie, zameranie sa na zvýšenú
pozornosť deťom) vyžadujú dlhodobejšie uplatnenie a predpoklad ústupu ďalšej somatickej
symptomatiky.
Diskusia
Dynamika procesových vzťahov, tak ako ich chápe akupunktúra, sú podkladom na
pochopenie patofyziológie chorobného procesu. Umožňuje priblížiť sa k pochopeniu hlbších
príčin a súčasne ich lepšie charakterizovať, matematicky vyhodnotiť. Tieto skutočnosti boli
viackrát prezentované na kongresoch.
V tomto príspevku osvetľujeme vzťahy a súvislosti medzi chorobnými prejavmi v biomorfologickej
rovine a postojmi a kvalitou myslenia pacienta. Problematika si vyžaduje
širšie zavedenie takýchto metodík do všeobecnej praxe, viac času na pacienta a jeho
širšiu edukáciu.
Záver
1. Kvalita myslenia ovplyvňuje somatické prejavy
2. Terapeutický zásah na odstránenie lokálneho prejavu nerieši príčinu.
3. Psychoterapeutický postup energo-informačný zásah ( akupunktúra) naopak poukazuje na
cestu, ktorú má uskutočniť pacient .
4. Akupunktúrne komplexné vyšetrenie poskytuje možnosť zhodnotenia takéhoto stavu,
možnosť rýchleho terapeutického efektu so sledovaním mechanizmu patologického
procesu a návodu na zmenu postojov v myslení u pacienta
5. Prístup poukazuje na vzťahové súvislosti dejov bio-morfologickej, psycho-regulačnej a
energo-informačnej roviny ich využitie v terapii.
Literatúra
1. Miller JD, The prospect for a qantum neurobiology. Neuroscience-Net Article,2002, s 1
2. Zikmund V, Mozog a psychika. Medicínsky monitor, 2007, 3: 4-6
3. Solár G, Taktilný S test, nová metóda efektívnej akupunktúrnej diagnostiky, In. XIX.
Congressus Acupuncturae Slovacae et Bohemiae, Košice, 1999, s. 27
4. Mochnáč T, Mimoriadne dráhy v diagnostike a terapii, In. Congressus Acupuncturae
Slovacae et Bohemiae, Nitra, 2005,
5. Solár G, Uhríková L, Uhrík Z, Problematika kostrče z pohľadu akupunktúry, XVI. Zjazd
OS FBLR, Trenčianske Teplice, 2006