Fotogaléria
Kontakt

MUDr. Teodor Mochnáč
Pod vinohradmi 14A
949 01 Nitra

tel.: 031 775 3330
mobil: 0903 927 170

e-mail: tmochnac@akupunktum.skTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
tmochnac.akupunktura@gmail.com

Systémový prístup v diagnostike a liečbe obliterujúcich ochorení dolných končatín

Mochnáč T. MD

Systémový prístup v diagnostike a liečbe  obliterujúcich  ochorení dolných končatín

Zborník XIV. lekárskeho kongresu naturálnej  medicíny ,24.-25. september 2010, s. 65-70

ISBM 978-80-970500-0-9, EAN 9788097050009

Úvod:

O systémovom  princípe v diagnostike a liečbe  sme hovorili už na minulom kongrese.

Charakteristika modelu otvoreného  systému predloženého Ludwigom von Bertalanffym poukazuje na tieto funkcie :

  • všeobecné smerovanie otvorenýchsystémov kdynamickej rovnováhe - princíp ekvifinality
  • vzájomná podobnosť matematickýchsystémov, ak sa tietopodobajúv povahe čoi len jedného ich prvku - princíp izomorfizmu
  • hierarchiasubsystémov

     Hypotéza  mikrosystémov je niečo abstraktné, modeluje  procesy a deje  matematicky a fyzikálne bez účasti neurohumorálneho a iných systémov. Dôležité je zdôrazniť, že modeluje matematické zákonitosti v prírode a v celom univerze. Fraktálne elektromagnetické  ( alebo torzné polia ) , ktoré transformujú informáciu  bez prenosu  energie  pravdepodobne hrajú úlohu v materiálnom substráte, ktorý napomáha zmene. Výhoda tohto modelu je, že dovoľuje moderný pohľad  na štruktúru hmoty dokázať fyzikálnu realitu meridiánového konceptu qi ( čchi ), energie. 

     Mikrosystémy sú jednou z manifestácií fraktalizácie, univerzálneho princípu samoorganizácie. Množstvo mikrosystémov je neohraničené. Rozlíšenie mikrosystémov a ich vplyv na organizmus závisí na veľkosti ich projekcie na povrch kože, sliznice a perioste.  (Bouevitch, 2003)

     Prelínanie časopriestorových súvislostí  bio-morfologickej , psycho-regulačnej a energo-informačnej roviny  vytvára podklad zdravia  u človeka , poukazuje na kvantovú  podstatu fyzikálnych dejov.

      V súčasnosti  sa zdá , že základným  nedostatkom je chápanie ochorenia ako entity, ktorú chceme liečiť v jej nemennom stave. Buď ju vyliečime alebo chronizujeme. Celkom iné je, ak ochorenie chápeme ako príznak, ktorý z fyzikálneho hľadiska uvádza organizmus do určitého  dynamického  energo-informačného stavu. Celkovo sa prejavuje buď zdravo alebo chorobne. 

     Druhým nedostatkom je šablónový prístup, ktorý logicky nemôžeme uplatniť v neustále sa meniacom systéme.

    Cieľ:

     Cieľom tohto príspevku  je poukázať na prepojenie tak zaznávanej existencie  energo-informačnej roviny s bio-morfologickou, práve  vhodne stanovenou metodikou  diagnostiky a liečby .

Vhodným modelom na dôkaz fungovania  tohto konceptu nám  ponúka diagnostická  metodika  v skupine pacientov s obliterujúcim ochorením  dolných končatín.

 Patofyziológia :

     Najčastejšou príčinou  aterosklerózy sú faktory  vedúce k aterogenéze,  hlavne hyperlipoproteínémia, hypertenzia, fajčenie, diabetes mellitus a hyperhomocysteinémia. 

     Vaskulárna osifikácia reprezentuje  patologickú sekundárnu osifikáciu alebo dystrofickú kalcifikáciu  primárne na artériách, ako odozvu na poškodzujúci ,mechanizmus genetických faktorov a rizikových vplyvov  prostredia, ktoré sú významne ovplyvnené socioekonomickými a kultúrnymi faktormi.. Výsledný aterosklerotický proces je  závislý na odstránení  týchto vplyvov a neovaskularizácii.

    Koncept patofyziológie obliterujúceho ochorenia dolných končatín  východnej medicíny zahŕňa  podobne ako západný koncept posledný prejav tohto proces, t.j.  pod názvom  krvnej stázy . Cievne ochorenie a symptómový komplex krvnej stázy, sú považované  za dva rôzne  prejavy  rovnakej patologickej zmeny.

  • vzniká v dôsledku nedostatočnosti jinovej funkcie – yinxu ( jin-sü ) jezákladom diabetes mellitus a cievnych ochorení , yinxu ( jin-sü ) a qixu ( čchi-sü ) je základným typom ochorenia a krvná stáza jevedúcimsprevádzajúcim symptómovýmkomplexom. Západným synonymom to môžu byť arteriálnestenózy . Farebné mapovanie prietoku často zaznamenávabifázický typdopplerovskej krivkys turbulenciou vo farebnom obraze

      krivky

  • vznikáv dôsledku

nedostatočnosti   jangovej funkcie yang xu ( jang-sü ). Súvisí s nedostatkom  jangu obličky a sleziny a pankreasu, hlavne obličky    a ming-menu.

      Označuje špatný obeh až stagnáciu , či zrážanie krvi v cievach alebo 

      nahromadenie zrazenej krvi v niektorých častiach tela, ktoré poškodzuje 

      normálny obeh  qi ( čchi ) a krvi a vyvoláva rôzne  klinické  príznaky .

      Farebné mapovanie prietoku často zaznamenáva   monofázický typ  dopplerovskej   

      krivky

      3. Xue re  tuoju ( süe-že tchuo-ťü ) nebezpečné vredy  zpôsobujúce  odpadávanie 

      prstov – gangréna  v prípade trombendarteritídy  alebo obliterujúcej  trombangitídy

      V západnej  klasifikácii ochorenia Fontain IV.

   Metodika :

Vyšetrenie  pacientov  sa uskutočnilo  metodikami západnej akademickej medicíny a modernými akupunktúrnymi metodikami .

     Do súboru  boli zaradení pacienti s vedúcim príznakom klaudikačných  bolestí DK, kľudových bolestí, prípadne otvorených lézií na DK. Všetci pacienti boli polymorbídni so sprevádzajúcimi kardiovaskulárnymi ochoreniami, neurohumorálnymi poruchami, degeneratívnymi ochorenia kĺbov.

     Väčšina  pacientov je v perorálnej rheologickej liečbe, ale zlepšenie v zmysle  klaudikácií nemajú, pociťujú však zníženie komfortu života pri chôdzi v dôsledku  klaudikačných ťažkostí.

     Súbor predstavovalo 27 pacientov z toho 4 ženy a 23 mužov. 11 pacientov  zo skupiny boli diabetici s charakteristickými angioneuropatickými zmenami na nohách. 

     CDS (color duplex sonography) sa vykonávala na prístroji  EASOT so zhodnotením hemodnymických zmien jednotlivých úrovní  dolných končatín. AFC (a.femoralis communis), AP( a. poplitea ) , ATA( a.tibialis anterior) , ATP( a. tibialis posterior) v supramaleolárnej  úrovni, kde sa mapoval charakter  arteriálnej krivky ( trifázická krivka, bifázická krivka, monofázická krivka, bez záznamu prietoku artériou). Na základe  vyšetrenia sa určila úroveň stenózy alebo obliterácie  magistrálnych tepien.

     Meranie  tlakového  gradientu pomocou ABI (ankle-brachial indexu) na oboch DK na zhodnotenie  funkčnosti kolaterálneho  riečišťa vykonávané u pacientov pred a po liečbe.

     Skúška chôdzou na  ergometri ( Treadmill ) pri štandartných podmienkach s  naklonenou rovinou 5 stupňov , pri rýchlosti chôdze 3-4 míle / hodinu a štandartným stupňom záťaže valcov ergometra. Meria sa prejdená vzdialenosť do objavenia sa  svalovej bolesti, ktorá ešte nezabráni ďalšej chôdzi. Napriek  hodnoteniu metodiky  treadmillu, vyplývajúceho z konsenzu o intermitentnej klaudikácii, ako najuspokojivejšej metodiky na meranie kaludikačnej vzdialenosti, ale  prinášajúce riziko  akútnej kardiovaskulárnej nedostatočnosti a objektívne  ťažkosti pri chôdzi na bežiacom páse, sme toto vyšetrenie zrealizovali u všetkých pacientov v skupine pred liečbou aj po liečbe.

          V akupunktúrnej diagnostike  sme využili taktilný Solárov test  KMTV ( krížového mikrosystému tváre ), ktorého projekcia vyjadruje  vzťahy   medzi jednotlivými  energo-informačnými stavmi elementov, krížový mikrosytém hlavy (KMH), telový mikrosystém ,  systém antických priehrad,  systém meridiánov podľa Volla. Subsystém  šľachovo-svalových meridiánov, ktorým diagnostikujeme cez  úroveň  bio-morfologickú stav akupunktúrnych dráh  v energo-informačnej rovine , subsystém  bodov  yuan ( jüan ) a subsystém bodov biorytmu, na základe ktorého hodnotíme  kvalitatívne a kvantitatívne zmeny  v akupunktúrnych dráhach.3

Výsledky :

     Pri klasickej liečbe obliterujúcich ochorení reologikami  sa berie do úvahy len stav  lokálneho prekrvenia končatiny v závislosti od  miest obliterácie. Prípadne sa hodnotí ešte stav kardiovaskulárneho  systému, ktorý ovplyvňuje cirkuláciu v celom organizme.

     Z  hľadiska akupunktúry je to však ovplyvnenie len  funkcie jedného elementu a to elementu OHŇA. Pri  akupunktúrnej liečbe ovplyvňujeme  aj ostatné subsystémy  energo-informačného systému človeka, vyplývajúce zo vzťahov v systéme piatich elementov. Zdá sa, že práve tu je skrytá funkčná rezerva organizmu. Výsledky  tejto štúdie  sa odlišujú metodologickým prístupom  k liečbe. Predovšetkým je to prísne individuálny prístup k liečbe každého pacienta v skupine. V liečbe sa využívali body charakterizované ako antické  body, alebo kardinálne body mimoriadnych meridiánov v 49 % terapeutických  aplikácií zo 124. 

     V 50,8% boli použité iné body Vollovho meridiánového systému alebo iných mikrosystémov. To nás smeruje k úvahám o inom mechanizme akupunktúry na  periférne prekrvenie, ako je v hore uvedených štúdiách. Konečným dôsledkom je však   podpora angiogenézy - neovaskularizácie, čo je cieľom aj súčasnej  reologickej liečby. Je to  ovplyvnenie  v úrovni qi ( čchi ) a xue ( süe ). Patogenetické mechanizmy, ktoré sa uplatňujú v tomto prípade, majú energo-informačný charakter najviac cez  vzťah podmaňovania – xiang cheng ( siang-čcheng ) v 30,6%, cez  vzťah  rodenia - xiang sheng ( siang- šeng ) v 20,2 %, cez vzťah ovplyvnenia elementu jeho vlastnou charakteristikou  v 16, 9 %,  cez vzťah protirodenia v 16,9%  a cez vzťah ponižovania - xiang  wu ( siang-wu ) v 15, 3 % prípadov.

Záver:

     Cieľom tejto práce bolo poukázať  na možnosti akupunktúrnej liečby aj u takých závažných ochorení ako  sú obliterujúce ochorenia dolných končatín. Poukázať na  „rukolapný“ dôkaz  existencie  energo-informačnej roviny  pre  komunitu odbornej verejnosti názorovo  zostávajúcej v úvahách len v rovine bio-morfologickej. Zdôrazniť potrebu  individuálneho diagnostického a terapeutického  prístupu ku každému pacientovi. Zároveň, v súlade s inými autormi, sme potvrdili efektivitu akupunktúrnej liečby, s cieľom zakomponovať ju do bežnej  ambulantnej starostlivosti. I keď názory na  patofyziológiu mechanizmu účinku akupunktúry sa rôznia, jej efekt na cirkuláciu  je v konečnom dôsledku až do úrovne individulálneho limitu funkčných rezerv organizmu. Ovplyvňuje neovaskularizáciu nielen cez reologické vlastnosti krvi a neuromechaniku ciev, ale aj cez funkciu ich riadiacich orgánových systémov .

     Hlavným cieľom je  ovplyvniť systém ako celok, čo vytvára predpoklad využitia skrytých rezerv smerujúcich k dynamickej rovnováhe v organizme.

Literatúra

Ando, V. 1997. Klasická čínská medicína. Základy teorie III. s.l. : Svítání, 1997. s. 279. ISBN 

     80-86198-11-1.

—. 1999. Klasická čínská medicína. Základy teórie IV. s.l. : Svítání, 1999. s. 397. ISBN 80-

     86198-06-5.

—. 1995. Klasická čínska medicína.Základy teorie I. 1995. s. 389. ISBN 80-86198-05-7.

Biscetti, F., Straface, G., Arena, V. at all. 2009. Pioglitazone enhances collateral blood flow 

     in ischemic hindlimb of diabetic mice through an Akt-dependent VEGF-mediated

     mechanism, regardless of PPARγ stimulation. http://www.cardiab.com/content/8/1/49.

     [Online] 2009. [Dátum: 30. 12 2009.]

Bouevitch, V. 2003. Microacupuncture Systems As Fractals Of The Human Body. Medical

     Acupuncture. 2003, Zv. 14, 2, s. 14-16.

Bürklein, M., Banzer, W. 2007. Noninvasive Blood Flow Measurement over Acupuncture

     Points (Gb21):A Pilot Study. The Journal of Alternative Complementary Medicine.

     January/February 2007, Zv. 13, 1, s. 33-38.

Clinton, J., Choate J. 2002. Diabetes Mellitus From Western and TCM Perspectivers.

     http://www.acupuncture.com/conditions/diabetes.htm. [Online] 2002. [Dátum: 29. október

     2009.]

Janda, V. 2004. Svalové funkční testy. s.l. : Avicenum, 2004. s. 325. ISBN 80-247-0722-5.

Kappert, A. 1987. Angiológia, učebnica a atlas. s.l. : Osveta, 1987. s. 488. AUA 70-011-87.

Karetová, D. a kol.:. 2001. Angiologie pro praxi. s.l. : Maxdorf Jesenius, 2001. s. 311. ISBN

     80-85912-52-X.

Maciocia, G. 2006. The Channels of Acupuncture. Clinical Use of the Secondary Channels

     and Eight Extraordinary Vessels. s.l. : Elsevier Ltd, 2006. s. 738. ISBN 13 978-0-443-

     07491-2.

Paramesawan, P G. 2003. Ischemic Foot Treated With Acupuncture. 2003, Zv. 14, 2, s. 46-

     48.

Sino, G. 2008. Thrombangitis obliterans ( TAD ) ( Buerger´s Disease )

     http://tcmdiscovery.com/Sino-westwern-Joint/info/20081204_1700.htm.

     http://tcmdiscovery.com. [Online] 2008. [Dátum: 12. oktober 2009.]

Slanina, F. 2008. Http://www.otevrenaveda.cz.

     http://www.otevrenaveda.cz/ov/users/Image/default/C1Kurzy/NH2006pdf/6.pdf. [Online]

     2008. [Dátum: 29. 8 2009.]

Solár, G. 1999. Taktilný S test, nová metóda efektívnej akupunktúrnej diagnostiky. 1999, s.

     27.

Solár, G. 2003. Počítačová elektroakugrafia, atestačná práca, Bratislava, 2003. atestačná

     práca. 2003, s. 35.

Suzuki, S., Ichioka, S., Omata, H. at all. 2009. Effects of Acupuncture on Lower Limb

     Ischemia. J Saitama Medical University. 2009, 36, s. 1-10.

Šefránek, V. a kol. 2001. Ochorenia končatinových artérií a ich chirurgická liečba. s.l. :

     SAP Bratislava, 2001. s. 240. ISBN 80-88908-82-5.

Tvrdík, .E, Beňačka, J. 2007. Ultrasonografia. s.l. : Dansta Topoľčany, 2007. s. 339 . ISBN:

     978-80-969461-2-9.

Tvrdík, E. 2004. Ultrazvukové vyšetrenie ciev. s.l. : Patria I., spol. s r.o. Prievidza, 2004. s.

     132. ISBN 80-85674-16-5.

Wang, Ju-Yi , Robertson, J. 2007. Channel Palpation. Journal of Chinese Medicine.

     February 2007, 83, s. 18-14.