Fotogaléria
Kontakt

MUDr. Teodor Mochnáč
Pod vinohradmi 14A
949 01 Nitra

tel.: 031 775 3330
mobil: 0903 927 170

e-mail: tmochnac@akupunktum.skTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
tmochnac.akupunktura@gmail.com

Meridánový blok

Mochnáč T. MD

Meridiánový blok.

Zborník XIV. lekárskeho kongresu naturálnej  medicíny ,24.-25. september 2010, s. 38-42

ISBM 978-80-970500-0-9, EAN 9788097050009

Úvod:

Úvodom, len spomeniem ako definuje akupunktúrny meridián stále platná koncepcia  akupunktúry z r. 2006 . Pod pojmom akupunktúrna dráha sa rozumie funkčné prepojenie

ucelených systémov aktívnych bodov (vo vzťahu k orgánovým a ďalším systémom

organizmu) na povrchu a aj vo vnútri organizmu.

Cieľom akupunktúrnej diagnostiky nie je určiť chorobný prejav , ale stanoviť dynamický energo-informačný stav systému, ktorý sa v bio-morfologickej rovine prejavuje ako  symptóm, syndróm, funkčná porucha, ochorenie. V energo-informačnej rovine tzv. meridiánové bloky sú len prejavom celkového patologického E-I  stavu  alebo samotné  sú príčinou bio-morfologickej zmeny.

S tzv. blokom   v meridiáne sa v klinickej praxi  stretávame pomerne často. Patofyziologicky  je to následok  celkovej alebo lokálnej poruchy vo všetkých rovinách  trojúrovňového modelu energo-informačného systému.

Blok na meridiáne vzniká  1. traumatické poškodenie

                                              2. jazva

                                              3. tumor

                                              4. nadbytok funkcie qi na dráhe- bi sy.

                                              5. nedostatočnosť funkcie qi na dráhe- stáza

                                              6. porucha subsystému

V praxi sa určite každý stretol s meridiánovým blokom. Pre nás sa javí  ako dostačujúca charakteristika, keď sme objavili blok,  a vyriešili sme ho  akupunktúrne premostením alebo preklenutím. Nás však zaujímajú funkčné charakteristiky bloku. Pretože meridián je meridiánom vtedy, ak sa vzájomné interakčné charakteristiky projekcie bodov prejavujú rastom alebo poklesom potencie qi. Táto dynamika sa potom  prejaví zmenou energo-informačného stavu systému. Preto sa nám zdá byť vhodné  charakterizovať meridiánový blok  vzájomným vzťahom dvoch charakteristík bodov ohraničujúcich  patologický prejav  , ktorý môžeme vyjadriť taktilným alebo elektrickým gradientom.

Cieľom prednášky je objektivizovať 1.   čo je to meridiánový blok.

  1. súvislosť taktilnejrovinyblokua roviny elektrickej kožnej vodivosti.
  2. multisystémový charakter meridiánového

      bloku

Desaťročím overená  metodika TST    je objektívna neinštrumentálna metodika, ktorú chceme porovnať s meraním elektrickej  kožnej  vodivosti na dráhe.

Elektrická  kožná vodivosť v mieste projekcie bodov na dráhe  závisí od cirkadiánneho biorytmu, vonkajších a vnútorných vplyvov a má charakter sinusoidy. Pretože qi netečie, nehovoríme o toku qi, ale o raste potencie  qi na dráhe. Elektrická kožná vodivosť v projekcii  bodu na dráhe  má svoju  určitú  hodnotu v simensoch.

Definícia  bloku v rovine taktilnej TST - ak je  iná taktilná citlivosť( hypersenzitivita alebo hyposenzitivita )  na dráhe  v smere rastu potencie qi hovoríme  o bloku na dráhe. Ak je hypersenzitivita v mieste projekcie bodu nad blokom  v smere dráhy hovoríme o taktilnom klesajúcom gradiente. Ak je  hypersenzitivita v mieste projekcie bodu pod blokom v smere dráhy hovorím a stúpajúcom taktilnom gradiente.

Terapeuticky ho preklenujeme alebo  premosťujeme, riešime malou punktúrou  alebo harmonizáciou organizmu systémovým prístupom.

Definícia bloku  v rovine elektrickej kožnej vodivosti-  Ak má bod  v smere rastu potencie nižšiu vodivosť ako predchádzajúci bod, hovoríme o klesajúcom gradiente . Ak má bod v smere rastu potencie vyššiu elektrickú kožnú vodivosť  ako predchádzajúci, hovoríme a stúpajúcom  gradiente . V tejto súvislosti  hovoríme o bloku  vždy len v súvislosti s taktilným vyšetrením alebo aktuálnou patologickou  jednotkou v mieste projekcie meridiánu. Podľa samotného merania elektrickej kožnej vodivosti na dráhe  zatiaľ blok samostatne nevieme objektívne definovať. Vieme defnovať  kvalitatívne a kvantitatívne zmeny vo vzťahu s ostatnými meridiánmi.

Metodika :

V súbore  26 pacientov sme urobili 40 vyšetrení meridiánových blokov a 18 terpeutických  sedení.

Celkové akupunktúrne vyšetrenie  TSTom. RTV, UTMT, MD .

Zistený blok TST, odmeraná elektrická kožná vodivosť, interakčná definícia  hodnôt laseru, laseroakupunktúra, kontrolné TST, kontrolné meranie  elektrickej vodivosti.

Kritérium úspešnosti  liečby  bolo taktilné vyrovnanie bloku a ústup somatických  prejavov.

Výsledky :

V súvislosti s hodnotením bloku TST a meraním elektrickej kožnej vodivosti,  v ich vzájomnom vzťahu, zisťujeme niekoľko  charakteristík bloku. Blok sa prejavuje pri objektívnom vyšetrení ako :

1: taktilná hypersenzitivita v projekcii bodu nad miestom bloku  v smere dráhy a klesajúci gradient elektrickej  kožnej vodivosti v smere dráhy,

2. taktilne je hyperesenzitivita v projekcii bodu nad miestom bloku v smere dráhy a stúpajúci gradient elektrickej kožnej vodivosti  v smere dráhy

3. taktilná hypersenzitivita v projekcii bodu  pod miestom bloku v smere dráhy a klesajúci gradient elektrickej  kožnej vodivosti v smere dráhy,

4. taktilná hypersenzitivita v projekcii bodu  pod miestom bloku v smere dráhy a stúpajúci gradient elektrickej kožnej vodivosti  v smere dráhy

5. V prípade benígnych patologických jednotiek v prsníkoch  charakter elektrickej kožnej vodivosti má klesajúci  gradient v smere rastu potencie qi  meridiánu v 100% u 12 pacientov .

Určenie bloku taktilne a meraním elektrickej charakteristiky sú dve rôzne  roviny diagnostiky,  ktoré vyjadrujú  jeden a ten istý dej a prejavujú sa súčasne. V kvantovej fyzike tento jav nazývame superpozíciou. Znamená to, keď sa nejaký proces ( patologický) prejaví v dvoch alebo viacerých úrovniach súčasne. Terapeuticky to znamená zásah v rôznej úrovni s rovnakým výsledkom.

V našom súbore sme zistili:

Klesajúci taktilný  gradient v 9 vyšetreniach  z 18 , stúpajúci taktilný gradient  v 9 vyšetreniach  z 18.

Klesajúci  gradient alektrickej kožnej vodivosti v 10 vyšetreniach, stúpajúci pri 8 vyšetreniach.

V skupine 18 pacientov je taktilný gradient  zhodný s gradientom elektrickej kožne vodivosti  u 12 pacientov (67%) je rôzny u 6 pacinetov (33%).

Klesajúci  gradient alektrickej kožnej vodivosti v 12 vyšetreniach  u 12 pacientov s benígnou patológiu v mieste projekcie meridiánu  .

Po laseropunktúre dochádza vyrovnaniu  tektilného gradientu   v 95% u pacientov u ktorých sme nenašli benígne afekcie v mieste projekcie na dráhe

Záver

  1. Potvrdili sme význam  TST ako objektívnej metodiky dôležitej v klinike
  2. Na základe  terapie  v mieste projekcie bloku sme potvrdili jeho systémový vplyv
  3. Zistili sme ,  že štruktúrne  zmeny v bio-morfologickej rovine v prípade benígnych tumorov sa prejavujú v rovine  EKV  klesajúcim gradientom v 100%.
  4. Zistili sme , že na základe interakčnej diagnostiky  terapeutickej  dávky  laseru  ovplyvníme vyrovnanie  taktilnej charakteristiky bloku a somatických prejavov v 95 %.
  5. Potvrdili sme nutnosť charakterizovať blok v dvoch diagnostických úrovniach  súčasne

Bibliografické odkazy :

Ando, V. 1997. Klasická čínská medicína. Základy teorie III. s.l. : Svítání, 1997. s. 279. ISBN 

     80-86198-11-1.

—. 1999. Klasická čínská medicína. Základy teórie IV. s.l. : Svítání, 1999. s. 397. ISBN 80-

     86198-06-5.

—. 1995. Klasická čínska medicína.Základy teorie I. 1995. s. 389. ISBN 80-86198-05-7.

Bouevitch, V. 2003. Microacupuncture Systems As Fractals Of The Human Body. Medical

     Acupuncture. 2003, Zv. 14, 2, s. 14-16.

 Hawking S. : Vesmír v orechovej škrupinke., Slovart, spol. sr.o., Bratislava, 2006,  ISBN 

     80-7145-668-8, 216 .s

Mochnáč, T..: Mimoriadne dráhy v diagnostike a terapii. XXIV. Congressus 

      Acupuncturae Slovacae et Bohemie. Nitra 2007, referát

Mochnáč, T.: Laseropunktúra a liečba energoinformačného systému človeka. V. Vedecko – 

     odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Košice 2009, referát

Mochnáč, T.: Systémová akupunktúrna diagnostika a liečba pacientov s prejavom

     obliterujúcich ochorení dolných končatín. Bratislava 2010, atestačná práca. 2010, s. 16.

Palúch S. : Teória informácie , Žilinská  univerzita v Žiline, 2007 , [ on line ]. 2007. [cit.

    2009-8-29] Dostupné na : http://frcatel.fri.uniza.sk/users/paluch/ti_vlna.pdf

Slanina, F. 2008. Http://www.otevrenaveda.cz.

     http://www.otevrenaveda.cz/ov/users/Image/default/C1Kurzy/NH2006pdf/6.pdf. [Online]

     2008. [Dátum: 29. 8 2009.]

Solár, G. 1999. Taktilný S test, nová metóda efektívnej akupunktúrnej diagnostiky. 1999, s.

     27.

Solár, G. 2003. Počítačová elektroakugrafia, atestačná práca, Bratislava, 2003. atestačná

     práca. 2003, s. 35.

Wang, Ju-Yi , Robertson, J. 2007. Channel Palpation. Journal of Chinese Medicine.

     February 2007, 83, s. 18-14.

M. H. Weber, Th. Fußgänger-May, T. Wolf .The  intravenous blood  irradiation

      The intravenous laser blood irradiation - Introduction of a New Therapy Deutsche   

      Zeitschrift für Akupunktur 50, 3/2007, s. 1-12 

      http://www.egla.de/downloads/DZALaserbloodirradiation.pdf