Fotogaléria
Kontakt

MUDr. Teodor Mochnáč
Pod vinohradmi 14A
949 01 Nitra

tel.: 031 775 3330
mobil: 0903 927 170

e-mail: tmochnac@akupunktum.skTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
tmochnac.akupunktura@gmail.com

Súčasné teoretické východiská v odbore akupunktúra.

Mochnáč, T. M.D. Rizikové faktory a funkcie komplexných akupunktúrnych dráh vo vzťahu k onkologickým ochoreniam prsnej žľazy, 5, 2009. s.32-38

 

V súčasnom období zaznamenávame akceleráciu vývoja techniky a informatiky, rozširovanie poznatkov v jednotlivých odvetviach rôznych odborov do najpodrobnejších dôsledkov. Akosi sa však stráca integrácia poznatkov vedy a ich začlenenie a využitie medziodborové. Medicína nie je výnimkou . Je to pochopiteľné z hľadiska množstva informácií. Vzniká tak chaos, v ktorom si môžeme síce nájsť potrebnú informáciu, ale naše znalosti nestačia na pochopenie podstaty veci . Potrebná informácia sa stráca v nedohľadne .

A kde je ešte jej využitie v praxi iného odboru?

Na druhej strane je tu značný rozdiel medzi východnými a západnými kultúrami v chápaní dynamiky a podstaty dejov, procesov všeobecne a tak aj  procesov prebiehajúcich v ľudskom organizme. Všeobecne materialistické chápanie procesov v našej kultúre, aj pri široko rozšírenom transcedentálnom povedomí, je hlboko zakorenené a je tak obmedzujúcim faktorom pre holistické chápanie, že odmieta iné , nehmatateľné, hoci materiálne aspekty.

Objektivizácia je úlohou vedy. Ale stanovenie objektívnych kritérií opäť závisí aj na porozumení podstaty procesov z celostného hľadiska.

Prenikanie poznatkov východných kultúr k nám je „ zakódované“ iným poznaním a iným chápaním, čo často vyvoláva nedostatočné, povrchové chápanie podstaty a tým aj odmietnutie ako nevedecké, neobjektívne.

Existencia akupunktúry ako odboru , jej teória, je postavená na vedeckých základoch takých odborov ako fyzika, kvantová fyzika, kozmológia, filozofia, psychológia, medicína. Práve aplikácia ich postupov teórií pomáha osvetliť povahu procesov prebiehajúcich v organizme.

V akupunktúrnej teórii a praxi sa bezprostredne uplatňujú niektoré filozofické a fyzikálne východiská, ktoré umožňujú vysvetliť princíp fungovania akupunktúry ako odboru medicíny a reálnosť fyzikálnych dejov, ktoré skúma.

Najmodernejšie poznatky fyziky a kvantovej fyziky vysvetľujú princíp fungovania aj takého systému ako je EIS človeka. Z hľadiska teórie kvantovej fyziky sa medzi časticami hmoty uplatňujú sily, alebo interakcie, Tieto interakcie sú sprostredkované inými časticami.

Uplatnenie elektromagnetickej sily je omnoho známejšie a širšie v našom okolí ale aj elektromagnetické prejavy funkcií našich orgánov a celého organizmu. Sú informáciou, ktorú môžeme získať na základe fungovania tejto interakcie. Jej nositeľom je elementárna častica fotón. Vzniká pri zmene obežnej dráhy okolo jadra atómu, čím sa vyžiari reálny fotón a môže byť pozorovaný alebo nepozorovaný ľudským okom, v závislosti od vlnovej dĺžky spektra svetla. Na tomto princípe sú založené mnohé diagnostické modality aj v akupunktúrnej diagnostike napr. elektroakugrafia , ryodoraku na báze elektroakugrafie, fotodiagnostika, ale aj fototerapia, laseroterapia, elektropunktúra. Tretia kategória slabá jadrová interakcia, ktorá je zodpovedná za rádioaktivitu a rozpad atómového jadra. Zjednotenie tejto sily s elektromagnetickou silou do jednej kategórie, elektroslabej sily, bolo dokázané nositeľmi Nobelovej ceny S. Glashowom, A. Salamom a S. Weinbergom v r. 1979.

Jadrová sila, ako štvrtá, najsilnejšia sila , ktorá je zodpovedná za súdržnosť hmoty.. je zodpovedná za spojenie kvarkov v protónoch a neutrónoch v atómovom jadre. Nositeľom tejto sily je elementárna častica gluón.

Bezprostredným cieľom výskumu v akupunktúre je energo-informačná rovina. Čo znamená informácia? Doposiaľ nebola formulovaná a vyjadrená ako fyzikálna veličina. Čiastočne ju formuluje autor všeobecnej teórie informácie, predstaviteľ informačnej fyziky Tom Stonier , podľa ktorej informácia nie je len myšlienkovou konštrukciou, pomocou ktorej rozumieme svetu, ale je vlastnosťou vesmíru tak reálnou , ako sú energia a hmota.

Ľubovoľný systém, ktorý je organizovaný v čase a priestore vykazuje informačný obsah. Tak ako hmotnosť je prejavom hmoty, teplo prejavom energie, organizácia je prejavom informácie. Informácia obsiahnutá v systéme je funkciou väzieb, ktoré spojujú jednoduchšie časti do komplexnejších celkov. Z toho vyplývajú základné teorémy , že všetky organizované štruktúry obsahujú informáciu a preto žiadna organizovaná štruktúra nemôže existovať bez toho, aby neobsahovala informáciu. Ak pridáme informáciu do systému, tak sa reorganizuje. Takýto organizovaný systém je schopný vydávať a zdieľať informácie.

Časticovým prejavom hmoty sú fermionómy , prejavom energie bozómy . Časticový prejav informácie predstavujú fonóny , excitómy a diery po elektrónoch vypudených z ich dráh.

Systémová teória Ludviga von Bertalanffyho vysvetľuje chovanie a  základnú vlastnosť otvorených systémov – smerovanie k dynamickej rovnováhe, čo sa vzťahuje najmä na živé organizmy. Zovšeobecňuje princípy celostnosti, organizovanosti, ekvifinality ( všeobecná vlastnosť otvorených systémov dosiahnuť dynamickú rovnováhu) a izomorfizmu( vzájomná podobnosť matematických systémov, ak sa systémy podobajú v povahe čo i len jedného ich prvku ) otvorených systémov.

Podobne aj princíp konspektu holografického vesmíru Alaina Aspecta . Podstatou hologramu je, že na dvojrozmernom povrchu je zakódovaná všetka informácia potrebná k reprodukcii trojrozmerného obrazu. V tejto súvislosti v organizme pri akupunktúrnom vyšetrení získavame informáciu o poruche v somatickej úrovni, psychickej ale aj v energo – informačnej, t.j. v akupunktúrnych meridiánoch a mikrosystémoch. Táto informácia je merateľná a vzťahy medzi týmito mikrosystémami sa dajú štatisticky potvrdiť.

Vysvetľuje vzťahy medzi akupunktúrnymi mikrosystémami, rotačnými mikrosystémami, ktoré chápme ako holografickú projekciu funkcie a anatómie orgánových systémov, ich vzájomných vzťahov. Konkrétne v patológii vyskytujúcej sa pri malignitách prsníkov, fyzikálne prejavy sa môžu vyskytovať v zmenách elektrickej kožnej vodivosti na meridiánoch zaradených do subsystémov VODA alebo KOV. Znamená to zvýšenie elektrickej kožnej vodivosti v režime akupunktúrnych bodov biorytmu, yuan ( juan), klesajúci gradient elektrickej kožnej vodivosti v priebehu meridiánu , čo poukazuje napr. na lokalizáciu. tumoru. Rozdielny nález na kontralaterálnej strane je vyjadrený v krížení grafických kriviek poukazujúci na kvalitatívne zmeny aj v psychickej rovine, v tomto prípade určitých prejavov strachu, straty životných istôt, zmyslu života. Je to ďalšia rovina, ktorá sa síce uznáva ako možný rizikový faktor, ale neuplatňuje sa v prevencii.

Rozširuje pohľad na organizmus ako na energo-informačný systém ( EIS) . Informačno-energetická rovina je rovina, cez ktorú pôsobí akupunktúra – niečo nehmotno hmotné, čo vyvoláva búrlivú polemiku tých, či oných zástancov. Dôležitejšiu súčasť podnetu tvorí ale jeho informačný algoritmus , ktorý vyjadruje kvalitu a adresnosť pôsobenia na základe zistenej aktuálnej patologickej situácie .

No čoraz viac sa musíme prikláňať k názorom , že hmotné procesy sú nejakým spôsobom organizované.

Vedecké dôkazy o tom podáva Rupet Sheldrake v teórii „ morfogenitických polí“ , podľa ktorej jedinci každého zvieracieho a rastlinného druhu musia byť napojení na spoločné informačné pole, ktoré nazval morfogenetickým ( tvarotvorným) poľom. Sú spolupôsobiace pri morfogenéze všetkých zvieracích, rastlinných a minerálnych foriem a sú zhromaždišťom skúseností druhu ako celku.( 24 )

V zmysle týchto východísk organizmus z hľadiska akupunktúry je chápaný ako trojúrovňový EIS (energo - informačný systém) pozostávajúci z úrovne bio – morfologickej ( somatickej), psycho - regulačnej a energo - informačnej, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú. Každý vplyv pôsobiaci cez niektorú z rovín sa odráža aj v iných rovinách, ovplyvňuje ich a je nimi aj ovplyvňovaný. Je to iné chápanie ako zakorenený lineárny pohľad na organizmus , ktorý rozoberáme po kúskoch až do úrovne buniek a génov a snažíme sa tak dať pečať príčiny ochorenia . Dostali sme až k bunečnej úrovni jednotlivých systémov organizmu, oporného aparátu, cievneho , nervového systému, systému krvi, mozgu. Terapeutický zásah bude potom riešiť ochorenie niektorej zo súčastí organizmu. Je preto celkom pochopiteľné, že diagnostika len na tejto jednej úrovni je ochudobnená o 66,33% informácií z ostatných rovín.

Síce je nám známa aj psycho - regulačná rovina, ale nie sme si celkom istí, či porucha v tejto rovine je vždy akceptovateľná ako jedna z príčin ochorenia , alebo dokonca základná príčina strádania pacienta. Táto diskusia doposiaľ nie je rozriešená. Ľudský mozog, presnejšie CNS (centrálna nervová sústava) sa vyvinul asi pred 2,3 milónmi rokmov.

Dodnes sa v podstatnej miere nezmenil (inak by sme hovorili o novom druhu). Tak, ako každý biologický mozog, aj CNS človeka tvorí neurónová sieť schopná rôznou rýchlosťou a frekvenciou prenášať nervové vzruchy.

Je mozog, bio-morfologickým substrátom psychiky ?

Neurobiologické výskumy činnosti mozgu sa blížia k úrovni veľkosti elementárnych častíc hmoty, na ktorej sa dajú predpovedať kvantové efekty. Všetky prejavy psychických procesov sa prejavujú prostredníctvom činnosti mozgu , ale nebolo by správne tvrdiť, že psychické procesy sú umiestnené v jeho tkanivách. Podľa V. Zikmunda (34) psychiku akademická medicína poníma v zásade ako súbor niekoľkých základných funkcií mozgu : vnímania, pozornosti, pamäti, reči, inteligencie, emócií, vedomia, ktoré vzájomne od seba nemôžeme oddeliť.

Prejavujú sa súčasne a majú svoje vyjadrenie napríklad v aktivite určitých mozgových oblastí. Rovnováha týchto funkcií - dejov vlastne určuje kvalitu života jedinca, tak ako si ju uvedomuje, ako myslí .

Myslenie je psychický proces sprostredkovaný a zovšeobecňujúci spôsob poznávania, ktorý vedie k poznaniu podstatných, všeobecných vlastností predmetov a javov a súvislostí medzi nimi“. Vychádza síce zo zmyslového poznávania, ale ďaleko prekračuje jeho hranice a v konečnom dôsledku ovplyvňuje konanie a postoje človeka.

Ak pripúšťame , že percepcia vedomia nášho mozgu je založená na kvantových stavoch, je to dostatočný podklad na možné psychické fenomény. Môžu byť vysvetľované kvantovými koreláciami. Poznanie podstaty kvantovej teórie podporuje rastúce tendencie hodnotenia ľudského vedomia na kvantovom základe. ( 10 )

Pre potreby skúmania týchto javov boli vytvorené rôzne postupy, tak aby charakterizovali jedinca v jeho vzťahoch k okoliu a k sebe, k jeho somatickým prejavom.

Dostávame sa tak k základnému pojmu, ktorým operuje akupunktúrna prax a to pojem qi. Terminologicky nezapadá do kontextu našej medicíny , nevie ho ani „vedecky“ potvrdiť, ktorý však reálne existuje a vyjadruje základný princíp fungovania bytia a života.

V prenesení na človeka môže vyjadrovať charakteristiku nositeľa procesov, ktoré fyziologicky zabezpečujú komplexné fungovanie organizmu človeka. V kontexte kozmologickom je to fungovanie multiverza vo všetkých jeho prejavoch. Jednou z hlavných charakteristík je , že ju vnímame prostredníctvom hmotných prejavov. V intenciách spomínanej teórie informačnej fyziky a kvantovej fyziky , ktoré poukazujú na podstatnú úlohu informácie v riadení energie a hmoty chápeme dynamiku qi ( čchi ) ako dynamiku informačných tokov a ich riadiacej funkcie. Pritom jej energetický podklad je výkonný ale svojim spôsobom pasívny a informačný podklad je ten hlavný, dynamický, riadiaci faktor . Z fyzikálneho hľadiska preto pojem qi( chi) vo všetkých jej premenách, považujeme za energiu ako formu hmoty, zahrňujúcu v sebe všetky tri známe interakcie, uplatňujúce sa od subatomárnej úrovne až do makrokozmických vzťahov. Informačný podklad, ako súčasť tejto entity, určuje intenzitu a kvalitu, akou sa vo svojich transformáciách hmotne prejaví tak, že sme ju schopní pozorovať a merať. Táto charakteristika sa samozrejme uplatňuje aj v teórii akupunktúry, v jej diagnostike a terapii.

Základnými vlastnosťami qi ( čchi ) sú jej jinová a jangová funkcia, ktoré určujú jej fyzikálne prejavy. Tento dualizmus v chápaní funkcie javov v danom otvorenom systéme znamená síce antagonizmus ale aj vyváženosť fungovania týchto antagonistických vzťahov. To nám potom určuje, ako sa navonok nejaký systém, napr. organizmus, prejavuje. Pretože jinovú charakteristiku chápeme tak, že jej účelom je zabezpečovať v organizme metabolizmus všetkých systémov a udržiavať pre tento metabolizmus aj zásoby. Súčasne sa podieľa na vytváraní zásob aj pre obrannú funkciu organizmu, čo už je ale jangová charakteristika qi ( čchi). Tá ešte zabezpečuje aj aktivitu v prípade akútnych potrieb pri zmenených situáciách v závislosti od vonkajších a vnútorných vplyvov. Navonok sa potom organizmus prejaví určitým stavom , ktorý pozorujeme a môžeme ho charakterizovať z hľadiska akupunktúry napr. ako nedostatok alebo nadbytok , čo už je merateľná hodnota. V intenciách patofyziológie napr. malignít prsníka sa prejavuje nadbytkom jangovej funkcie, ktorá je sekundárne vyvolaná v dôsledku oslabenia jinovej charakteristiky. V rámci tejto práce je dôležité spomenúť, že tento mechanizmus fungovania je charakteristický na rôznych úrovniach , to znamená aj na úrovniach subsystémov organizmu, čím rozumieme jednotlivé energo-informačné stavy “ elementy v tradičnej terminológii“ , ale aj jednotlivé mikrosystémy, rotačné mikrosystémy, ktoré sú predmetom skúmania v tejto práci. Má svoje charakteristiky v neištrumentálnej rovine , v podobe TST testu, ale aj v elektrodiagnostickej rovine v podobe metodiky ryodoraku metodikou EAG.

Vzájomné vzťahy v teórii piatich elementov Oheň, Zem, Kov ,Voda, Drevo v tradičnej čínskej medicíne je kódované symbolické vyjadrenie vzťahov medzi určitými systémami, ktoré majú svoju projekcie v organizme na rôznych miestach. Táto projekcia siaha holograficky až do genetickej úrovne, čoho príkladom je aj klonovanie. My ich charakterizujeme ako základné dynamické energo-informačné stavy subsystémov. Medzi týmito stavmi sa odohrávajú určité normálne alebo patologické interakcie, ktoré majú odozvu vo všetkých úrovniach energo-informačnej, bio-morfologickej a psycho-regulačnej súčasne. Samozrejme, že sa projekujú súčasne aj do jednotlivých mikrosystémov. Dynamika zmien sa projekuje všetkými smermi. Najprv vyjadruje celkový stav organizmu, kde pacientova konštitúcia a jeho jin- jangová charakteristika ( ochranná funkcia) určuje, či je pacient kompenzovaný alebo dekompenzovaný ,v zmysle aktuálneho prejavu patológie. Ale aj na kvalitatívne nižšej úrovni v zmenách v akupunktúrnych meridiánoch a akupunktúrnych bodoch.

Preto všeobecne sa energo-informačný stav subsystému, označovaný ako OHEŇ, dá charakterizovať ako stav, ktorého funkčnosť sa prejavuje všeobecným vzrastom, ZEM ako stav, ktorého funkčnosť sa prejavuje začiatkom rastu, zapojenia sa do celkového diania, KOV ako stav, ktorého funkčnosť sa prejavuje zmršťovaním, VODA, ktorého funkčnosť sa prejavuje poklesom a ohraničením a energo-informačný stav DREVO, ktorého funkčnosť sa prejavuje rozvetvovaním a rozrastaním. ( 22 ) Tieto abstraktné charakteristiky majú svoje fyzikálne vyjadrenie v zmenách elektrickej vodivosti kože v jednotlivých akupunktúrnych bodoch, charakterizujúcich kvantitatívne a kvalitatívne zmeny samotných meridiánov. Tieto elementy majú svoje vyjadrenie jednak v bio-morfologickej rovine , jednak v psycho-regulačnej rovinne a na úrovni energo-informačnej týmto systémom sú priradené hierarchicky nižšie čo sa týka funkcie, akupunktúrne meridiány. Každý z nich má merateľné elektrické prejavy . Funkcia každého z elementov je dominantne zakomponovaná do funkcie dvoch meridiánov, jedného s jangovou funkčnosťou a druhého s jinovou. Len funkčnosť elementu OHEŇ je zakomponovaná do štyroch meridiánov. Týmto je vyjadrená vertikálna hierarchická interakcia fungovania systému.

Horizontálna interakcia medzi elementmi je vyjadrená grafickým zobrazením pentagramu jednak v kruhovom usporiadaní alebo krížovom usporiadaní. Tieto interakcie sa premietajú do projekcie mikrosystémov. V takom usporiadaní systému, subsystémov interakcie medzi energo-informačnými stavmi – elementmi sa prejavujú rôznou kvalitou, ktorá poukazuje na vývoj a príčinu patologického procesu.